Kepala Sekolah SMA SINAR DHARMA

    1. CHRISTINE HALIM, B.B.A.
    3. Sisean Baga, M.Pd., Gr.
    2. SAMIRIN, M.PD.